#

Navigace

Obsah

klklůjkůdfjkdfsa

jklfdjlůldfjajklffjdjkl

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení rady kraje   
číslo 176/05 ze dne 18.1.2005
    pro rok 2005 program
 
"ZACHOVÁNÍ A OBNOVA   KULTURNÍCH PAMÁTEK    PLZEŇSKÉHO KRAJE"
 
na poskytnutí dotací v oblasti péče o kulturní dědictví, vedoucí k zhodnocení a oživení památkového fondu jako účinného nástroje k posílení hodnoty a atraktivity   území Plzeňského kraje.
 
Cíl:
Efektivně přispívat k zachování a obnově kulturních památek Plzeňského kraje v souladu s koncepcí památkové péče Plzeňského kraje.
1.     Předmět podpory:
1.1             Dotace na zvýšené náklady spojené s  regenerací a revitalizací nemovité kulturní památky za účelem zachování památkových a architektonických hodnot:
·       střešní pláště,
·       krovové konstrukce,
·       statické zajištění objektů,
·       fasády včetně průzkumů,
·       výplně okenních a dveřních otvorů, týkající se repase a obnovy původního řešení
·       restaurování umělecko řemeslných prvků, detailů a nástěnných maleb,
1.2             Dotace na:
 
·       restaurování ohrožených kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru
·       restaurování umělecko řemeslných děl z litiny a železa umístěných v exteriéru
 
1.3             Dotace na:
·        podporu průzkumů k hlubšímu poznání historické hodnoty a ochrany památkových objektů. Jedná se zejména o archeologické, stavebně historické, dendrochronologické průzkumy a archivní rešerše
1.4             Dotace na:
·       podporu prezentace památkového fondu včetně osvětových aktivit. Jedná se zejména o sborníky přednášek a další výstupy z odborných seminářů, konferencí a prezentačních výstav k památkové péči.
 
2.     Žadatelé o dotaci:
·       Vlastníci objektů prohlášených za kulturní památky  na území Plzeňského   kraje pro předmět podpory 1.1; 1.2; 1.3,
·       Pořadatelé odborných seminářů, konferencí a prezentačních výstav k památkové péči pro předmět podpory 1.4.
 
3.      Způsob realizace:
 
a)     Dotace se poskytuje v rámci předmětu podpory programu „ Zachování a obnova kulturních památek na území Plzeňského kraje“, který vyhlašuje Plzeňský kraj;
b)     Celkový objem finančních prostředků určených pro poskytování dotací z tohoto programu schvaluje Zastupitelstvo Plzeňského kraje v rámci schvalování rozpočtu pro daný kalendářní rok;
c)      O zahájení výběrového řízení o poskytnutí dotací a jeho bližší ( předmětné) zadání pro daný kalendářní rok rozhoduje svým usnesením Rada Plzeňského kraje. Výběrové dotační řízení pro daný rok vyhlašuje hejtman Plzeňského kraje. Výběrové dotační řízení se vyhlašuje v informačním systému s dálkovým přístupem, případně prostřednictvím tisku či přímým oslovením potenciálních účastníků;
 
d)     Žádat o dotaci mohou žadatelé uvedení v bodu č. 2 na základě žádosti předložené na předepsaném formuláři prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru kultury a památkové péče do termínu uzávěrky přihlášek. Částka uvedená zimav žádosti představuje pro rozhodnutí o poskytnutí dotace pouze horní limit pro poskytnutí dotace.Žádosti a jejich přílohy jsou veřejnou listinou, která se archivuje. Žadatelům se tyto listiny nevracejí. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou přijaty do výběrového řízení. Nedodržení formálních náležitostí a absence povinných příloh žádosti mohou být důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového řízení;
 
e)     Žádosti posuzuje „Komise pro výběr žadatelů o přidělení dotace z programu Zachování a obnova kulturních památek na území Plzeňského kraje“ ( dále jen Komise) schválená usnesením Rady Plzeňského kraje;
 
f)        Podklady pro posouzení žádostí Komisí administrativně zajišťuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje ( dále jen KÚ PK). K tomuto vyhotovuje „Protokol o provedené předběžné kontrole žádosti“ podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále bude Komisi předloženo vyjádření o technickému stavu, památkové hodnotě, významu a míře naléhavosti obnovy památky. Pro tento účel si může odbor kultury a památkové péče KÚ PK vyžádat k žádostem konzultativní odborné stanovisko. Vypravovatel konzultativního odborného stanoviska nesmí být v pracovně právním nebo obdobném ( příbuzenském) vztahu k žadateli;
 
g)     Všechny přijaté žádosti budou Komisí předloženy v souladu s § 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění k rozhodnutí příslušným orgánům Plzeňského kraje. Dotace se poskytují výhradně na základě usnesení Rady Plzeňského kraje nebo Zastupitelstva Plzeňského kraje. Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového dotačního řízení písemně vyrozuměni;
 
h)      Na základě rozhodnutí Rady PK nebo Zastupitelstva PK uzavře PK s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů;
 
i)        Smlouva obsahuje podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, zejména: výši, účel, způsob použití, důvody k odstoupení od smlouvy, lhůty a podmínky čerpání, vyúčtování prostředků, vrácení dotace, apod.;
 
j)        Dotace je chápána jako přísně účelová a může být poskytnuta jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, její hlubší poznání pomocí průzkumových prací a její prezentaci v souladu se zněním bodu 3a);
 
k)      Dotaci nelze poskytnout na takovou obnovu kulturní památky, která je prováděna v rozporu s požadavky státní památkové péče, tj. vlastník kulturní památky je povinen při obnově postupovat v souladu s rozhodnutím dle ustanovení § 14, odst. 1 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 
l)        Dotace poskytnutá žadateli bude žadatelem vyúčtována poskytovateli v termínu dle smlouvy o poskytnutí dotace, a to na předepsaném formuláři, na základě účetních (daňových) dokladů o provedení předmětné akce a nákladech na ni vynaložených. Toto vyúčtování převezme za poskytovatele odbor kultury a památkové péče KÚ PK;
 
m)    Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje provede kontrolu věcné a formální správnosti vyúčtování poskytnuté dotace podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
 
 
 
 
 
4.     Termín vyhlášení zadání:              leden 2005
 
Termíny uzávěrky příjmů žádostí:     1. kolo :   31. března     2005 
                                                                     2. kolo :   31. července 2005
           
Termíny jednání výběrové komise : 1. kolo:   duben 2005
         2. kolo:   srpen 2005
 
Termíny vyhlášení výsledků řízení : 1. kolo : rada kraje:           26. dubna 2005        
    zastupitelstvo kraje: 28. června 2005
                                                               2. kolo : rada kraje:           16. srpna   2005        
    zastupitelstvo kraje: 20. září 2005
                         
Termíny vyúčtování poskytnutých dotací pro rok 2005 :
 1. kolo : 30. listopadu 2005
2. kolo : 28. února 2006
     
5.   Konzultační místo na Krajském úřadu Plzeňského kraje:
Odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče
vedoucí oddělení:         Bc. Alena Svobodová, číslo dveří 462,
                                                      e-mail: alena.svobodova@kr-plzensky.cz
                                    tel. 377 195 109;
kontaktní osoby:             Marie Aubrechtová, číslo dveří 460,
                                  tel. 377 195 368; 
                                                   Marie Kubalíková, číslo dveří 460
                                tel. 377 195 655. 
           
Konzultační dny :            Pondělí – středa od 8.00 – 16.00 hodin
 
 
  
 6.   Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace k předmětu podpory 1.1; 1.2; 1.3:
a)    Vyplněná žádost o dotaci z programu „ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK   PLZEŇSKÉHO KRAJE " v 6 vyhotoveních (tiskopis – viz. příloha č. 1).;
b)    Je-li předmětný objekt ve spoluvlastnictví více osob:
žádost musí být podepsána všemi spoluvlastníky s vyslovením souhlasu k podání   žádosti a určení příjemce dotace na jehož účet bude dotace poskytnuta, žádá-li pouze jeden nebo část spoluvlastníků, musí být žadatelem doložena plná moc všech spoluvlastníků s přesným vymezením rozsahu zmocnění (včetně) převedení dotace na účet zmocněnce;
c)     K žádosti doložte :
·       Položkový rozpočet (odborný odhad) nákladů na realizaci plánované akce ( tiskopis – viz. příloha č. 2);
·       Rozpis zvýšených nákladů spojených s obnovou (viz. předmět podpory bod 1.1; 1.2; 1.3;) tj. rozdíl ceny mezi běžnou cenou prací a zvýšenou cenou prací, která vyplývá z požadavků památkové péče;
·       Závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče vydané ve smyslu § 14 odst. 1 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
·       Návrh realizace prací viz. ( projektová dokumentace, studie, restaurátorský záměr apod.), dále fotodokumentaci současného stavu před obnovou;
·       Doklad o vlastnictví k nemovitým kulturním památkám (výpis KN, kopie snímku katastrální mapy, který není starší šesti měsíců a kopie snímku katastrální mapy s vyznačením objektu);
·       Doklad o zřízení účtu vlastníka (popř. žadatele, který je zplnomocněn k přijetí dotace).
 
  1. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace k předmětu podpory 1.4
a)     Vyplněná žádost o dotaci z programu „ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH
      PAMÁTEK   PLZEŇSKÉHO KRAJE " v 6 vyhotoveních (tiskopis – viz. příloha č. 3);
b)     U právnických osob ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě a základní organizační    
      dokument včetně pověření statutárního zástupce;
c)      U fyzických osob ověřená kopie živnostenského listu;
d)     Ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu.
 
8. Doručení žádostí:
   Žádosti je možno podat osobním doručením v pracovních dnech v podatelně KÚ PK nebo zaslat poštou do termínu uzávěrky přihlášek ( u zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti) na adresu : 
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury a památkové péče
Škroupova 18, 306 13   Plzeň
MUDr. Petr Zimmermann
hejtman Plzeňského kraje

 

 

zima za rohem

ELDP - formulář ke stažení