#

Navigace

Obsah

Zpět

Vyhláška - řád veřejného pohřebiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE VYSOKÁ LIBYNĚ

 

 

Č. 1/2002

Řád veřejného pohřebiště v obci Vysoká Libyně

 

 

 

Zastupitelstvo obce Vysoká Libyně v souladu s ustanovením § 10  písm. a) a podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“).

 

 

 

 

 

 

 

Článek 1 

 

 

 

Úvodní ustanovení

 

 

 

 

 

 

1.      Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Vysoká Libyně poz. parcela č. 86 v k.ú. Vysoká Libyně, jehož součástí jsou místa pro jednohroby, dvouhroby a zelené části veřejného pohřebiště.

2.      Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenskému poslání pohřebišť, která jsou veřejným zařízením určeným k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků způsobem odpovídajícím zdravotním předpisům přikazují, aby veřejná pohřebiště byla nejen stále udržována v takovém stavu, který odpovídá ušlechtilým lidským vztahům, ale aby zde také bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.

3.      Veřejné pohřebiště ve Vysoké Libyni spravuje obecní úřad ve Vysoké Libyni. Ten je povinen pečovat v přiměřeném rozsahu o údržbu a vnější vzhled pohřebiště, zejména o výsadbu zeleně, úpravu cest, vyvážení odpadu z pohřebiště apod.  Dále obecní úřad spravuje pronájem hrobových míst a vedení související evidence.

4.      Řád veřejného pohřebiště je závazný pro správce pohřebiště a dále pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, nájemce hrobových míst, návštěvníky pohřebišť včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce veřejného pohřebiště provádějí práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 

 

 

 

Přístup na veřejné pohřebiště

 

 

 

 

 

 

 

Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně. Správa pohřebiště však může ve zvláštních případech z důvodu bezpečnosti (náledí apod.) přístup veřejnosti omezit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 3 

 

 

 

Pořádek na pohřebišti

 

 

 

 

 

 

1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 

 

 

2.      Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

 

 

 

3.      Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

 

 

4.      Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

 

 

 

5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, a ostatních dopravních prostředcích. Přístup dopravních prostředků může být individuálně povolen správcem veřejného pohřebiště.

 

 

 

6.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

 

 

 

7.      Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

 

 

 

8.      Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

 

 

 

9.      Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

 

 

 

10.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

 

 

 

11.  Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

12.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 

 

 

13.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 4 

 

 

 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

 

 

 

 

 

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) pronájem hrobových míst

b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

d) správu a údržbu pohřebiště a okolí

c) informační služby

 

 

 

 

 

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

 

 

 

 

 

 

1. Správce pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde­li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne­li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

 

 

 

2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6 

 

 

 

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti nájemce hrobového místa jsou stanoveny v samostatné smlouvě o nájmu hrobového místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 7 

 

 

 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků

 

 

 

 

 

 

 

1.      Zemřelí nebo zpopelněné ostatky mohou být uloženy na veřejném pohřebišti ve Vysoké Libyni bez ohledu na to, kde došlo k úmrtí nebo kde byly ostatky zpopelněny. Zemřelí mohou být na výše uvedeném pohřebišti pohřbeni jen s předchozím souhlasem správce veřejného pohřebiště (obecní úřad Vysoká Libyně), který vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení ostatků, o výši poplatků apod.

2.      Pohřbívání zesnulých probíhá prostřednictvím subjektů uvedených v článku 1. odst. 4 této obecně závazné vyhlášky.

3.      Těla zemřelých se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud důležitý společenský obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu. Správce hřbitova může povolit uložení dalších těl do téhož hrobu (i když neuplynula tlecí doba), jen se souhlasem okresního hygienika. Zpopelněné ostatky se ukládají zásadně do uren. Ty se pak ukládají do země nebo do výklenku v náhrobku ve zvláštních schránkách. Na pohřebišti není povolen vsyp zpopelněných ostatků (není zde vsypová loučka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 

 

 

 

Tlecí doba

 

 

 

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

 

 

 

 

 

 

K vybudování stavby nebo k její úpravě je třeba souhlas správce veřejného pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba dle platných předpisů. Při provádění jakékoli stavby, nebo při její úpravě se stavebník (pracovník), musí řídit pokynů správce veřejného pohřebiště, a to pokud jde o rozměry a tvar, pokud jde o druh použitého stavebních materiálu i pokud jde o dodržení podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce. Po skončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí a odklizení zbylého materiálu, Stromy a keře lze vysazovat pouze se souhlasem správce pohřebiště. Ten je může, uzná-li to za vhodné z hlediska celkové péče, z veřejného pohřebiště kdykoli odstranit.

 

 

 

 

Článek 10 

 

 

 

Sankce

 

 

 

 

 

 

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

 

 

Článek 11 

 

 

 

Zánik práva k místu, zrušení hrobu

 

 

 

 

Po uplynutí doby, na kterou je správce pohřebiště povinen pronajmout místo, zaniká, jestliže:

 

 

 

a)      poměry na pohřebišti – nedostatek místa – neumožňují pronájem na další dobu.

b)      nedojde k prodloužení smlouvy o nájmu místa nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu. Na toto je správce povinen upozornit 2 měsíce předem.

c)      není cena za pronájem zaplacena do 2 týdnů od lhůty splatnosti nájmu. Nebo správce pohřebiště prokazatelně uplatnil odstoupení od smlouvy nebo její výpověď.

d)      má být pohřebiště nebo jeho část zrušena nebo jinak upravena

e)      pronajaté místo není udržováno v řádném stavu                                                            

Dnem platnosti tohoto řádu veřejného pohřebiště zanikají veškerá dříve uzavřená ujednání o propůjčení hrobových míst.

 

 

 

Není-li známa adresa nájemce hrobového místa, správce pohřebiště jej upozorní na možnost zániku práva k místu oznámením na veřejném místě včetně stanovení lhůty pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.

 

 

 

Vlastník je povinen oznámit každou změnu proti uvedení ve smlouvě správci pohřebiště.

 

 

 

Vlastník je povinen po skončení nájmu odstranit hrobové příslušenství včetně uren nejpozději ke dni skončení nájmu. Pokud se tak nestane, je správce oprávněn vše odstranit a uskladnit na náklady oprávněného. Po uplynutí 1 roku od zániku práva pronájmu se s takovými věcmi nakládá jako s věcmi nikomu nenáležejícímu.

 

 

 

Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou se smluvních stran po dobu tlecí, pokud byly ostatky pohřbeny v rakvi do země.        

 

 

 

Po zániku nájemního práva se urna o jejíž nové uložení se nájemce nepostaral, otevře a popel se smísí se zemí. Za stejných podmínek se naloží i se zetlelými ostatky zemřelých z hrobů a uloží se do země na vyhrazeném místě nebo se zpopelní.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 12 

 

 

 

Zrušovací ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

Tento řád veřejného pohřebiště v obci Vysoká Libyně ruší dosavadní platný „Řád pro pohřebiště“, vyhlášený vyhláškou Městského národního výboru v Kralovicích dne 27.2.1970.

 

 

 

 

Článek 12 

 

 

 

Závěrečná ustanovení a účinnost

 

 

 

 

 

 

 

Tento řád veřejného pohřebiště obce Vysoká Libyně byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Libyně, konaném dne 11.12.2002, vyvěšen na úřední desce obce Vysoká Libyně dne 15.12.2002 a nabývá účinnosti dne 1.1.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                               ………………………….

Erich Arlt                                                                                             Pavel Hájek              starosta obce                                                                                       zástupce starosty obce

 

Ceník nájemného z hrobových míst

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  nájemné z místa pro hrob nebo hrobku  na dobu 10 let  se platí za užívání místa (dále hrobu) k uchování a uctění památky zemřelých osob a za poskytování služeb souvisejících se správou veřejného pohřebiště (odpady,údržba,voda,správce…)

2.                  nájemné za jeden hrob do výměru 1.7 bm šířky (jednohrob) na dobu 10 let …160,- Kč

3.                  nájemné za dvojhrob (přesahující 1.7 bm šířky) na dobu 10 let…………. 320,- Kč

4.                nájemné za malý hrob s urnou na dobu 10 let………………………………80,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nájemné je splatné předem před započetím nového desetiletého období. První desetileté období je splatné do tří let od pohřbu. Nájemné z hrobových míst se platí hotově do pokladny Obecního úřadu Vysoká Libyně nebo složenkou na účet Obce Vysoká Libyně.

 

 

 

 

     Tento ceník je nedílnou součástí Obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště ve Vysoké Libyni č. 1/2002. Tento Řád byl schválen na 2. zasedání ZO Vysoká Libyně, konaném dne 11.12.2002, vyvěšen na úřední desce Obce Vysoká Libyně dne 15.12.2002 a nabývá účinnosti dne 1.1.2003,  a nahrazuje v plném rozsahu dosud používaný ceník Městského národního výboru v  Kralovicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… ………………………………                                                ……………………………………

           Erich Arlt                                                                                        Pavel Hájek

        starosta obce                                                                         zástupce starosty obce

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 1. 2006

Zpět