#

Navigace

Obsah

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (153.64 kB)

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  VYSOKÁ  LIBYNĚ ZA  ROK  2022 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

PLAST

➢ Umístění: křižovatka u bytovek, prostor u bývalého obchodu, za kulturním domem

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

PAPÍR

➢ Úmístění: křižovatka u bytovek, prostor u bývalého obchodu, za kulturním domem

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené = více místa v kontejneru

SKLO

➢ Úmístění: křižovatka u bytovek, prostor u bývalého obchodu, za kulturním domem

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

OLEJE  (240l nádoba)

➢ Úmístění: areál sběrného dvora,

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

KOVY  (zvony na 1100l)

Umístění: křižovatka u bytovek, za kulturním domem 

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

BIOODPAD:

Umístění: křižovatka u bytovek, prostor u bývalého obchodu, za kulturním domem

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

Dále je obec provozovatelem sběrného dvora.

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedna z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Plzeňském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Plzeňský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

80,405229t směsného komunálního odpadu,

1,811251t papírového odpadu a lepenky,

1,641229t plastového odpadu,

2,16968t odpadu ze skla,

0,9t kovového odpadu.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 15,18t objemného odpadu, 0,05t olejů a tuků, 9,2t  dřeva, 0,6t pneumatik, 0,24t barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice, 2,37t vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Dále obec vyprodukovala 12,773953t biologicky rozložitelného odpadu.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 67 584,89 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 300 771,59 Kč.

Likvidace odpadu z mobilního sběru v obci činila 47 711,02 Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 199 276,- Kč, na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 26 049,80 Kč

 

 

 

 

 

Ve Vysoké Libyni                19.4.2023

 

                                                                                           Jitka Krivošová DiS. v.r.

                                                                                                   starosta obce